บ้านกองแขก
พิกัด 18.434124, 98.392655

บ้านกองแขก ตำบลกองแขก แยกเป็นบ้านกองแขกเหนือ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม เป็นที่ตั้งของวักกองแขกเหนือ วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของแม่แจ่ม และบ้านกองแขกใต้ ห่างออกไปไม่มาก มีวัดกองแขกใต้เป็นวัดประจำชุมชน บ้านกองแขกเหนืออยู่ห่างตัวอำเภอแม่แจ่มไปทางใต้ ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ประชากรเป็นคนเมือง อาชีพหลักคือทำการเกษตร ทำสวนทำไร่ทำนา มีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเช่นเดียวกับบ้านอื่นๆในแม่แจ่ม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านกองแขก จุดเด่นของชุมชนคือวัดกองแขก ซึ่งมีวิหารแบบพื้นเมืองล้านนาเก่าแก่ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนบนแผงคอสอง และพระประธานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือกันมาก

บ้านกองแขกเหนือ
วิหารวัดกองแขกเหนือ
พระประธานในวิหารวัดกองแขกเหนือ