แนะนำเมืองแม่แจ่ม

ความเป็นมาของเมืองแม่แจ่ม ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ถึงความเป็นมาของอำเภอแม่แจ่ม มีเพียงตำนานเล่าสืบกันมาว่า สิงห์สองตัวซึ่งเป็นพี่น้องกันต่อสู้เพื่อแย่งพื้นที่หากิน พระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาตรัสถามจนทราบแล้วทรงช่วยโดยใช้ไม้ขีดที่พื้นดินเพื่อแบ่งพื้นที่ให้สิงห์แต่ละตัว รอยขีดนั้นต่อมาได้กลายเป็นลำห้วย เรียกกันสืบมาว่า “ห้วยช่างเคิ่ง” ซึ่งหมายความว่า แบ่งครึ่งกันไว้ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่ดอนสะกานราษฎรนำข้าวปลาอาหารไปถวาย แต่เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ยากจน ข้าวปลาอาหารที่นำไปถวายมีน้อยเพราะขาดแคลน ได้ปลาเพียงครึ่งตัวไปถวายพระองค์ทรงรำพึงว่า “ บ้านนี้เมืองนี้มันแจมแต๊นอ” จึงได้ขนานนามเมืองนี้ว่า “เมืองแจม” ซึ่ง “แจม” หมายความว่าอดอยาก ขาดแคลน และเรียกลำนำ้สายใหญ่นี้ว่า “แม่แจม” และกลายเสียงเป็น “แม่แจ่ม”...

ที่มา/ วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ "ศิลปวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม" นี้ ริเริ่มจัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเนื้อหา รูปถ่าย วิดิทัศน์ ฯลฯ อันเป็นทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อประโยชน์ในด้านอนุรักษ์สืบสาน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เผยแพร่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมต่อไป อันเป็นทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยบันทึกเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้ยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไป มรดกทางวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในเว็บไซด์นี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประเภทอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งหรือบริเวณ ทั้งกายภาพที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์...