เว็บไซต์ “ศิลปวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม” นี้ ริเริ่มจัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเนื้อหา รูปถ่าย วิดิทัศน์ ฯลฯ อันเป็นทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อประโยชน์ในด้านอนุรักษ์สืบสาน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เผยแพร่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมต่อไป อันเป็นทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยบันทึกเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้ยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไป

มรดกทางวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในเว็บไซด์นี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประเภทอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งหรือบริเวณ ทั้งกายภาพที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ วัด เรือนพื้นถิ่นและร้านค้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งพิธีกรรม และแหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน การละเล่นและกีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ ภาษา

โดยจัดเก็บเป็นชุดข้อมูล ประกอบด้วย แผนที่ บทความ ภาพถ่าย และวิดิทัศน์