วรรณกรรมพื้นบ้าน

วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งขอแบ่งออกเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ กับวรรณกรรมมุขปาฐะ

วรรณกรรมลายลักษณ์

ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จะมีวรรณกรรมลายลักษณ์ที่จารจดไว้ด้วยอักษรธรรมล้านนา มีทั้งเป็นวรรณกรรมในพิธีกรรม และวรรณกรรมประโลมโลก

วรรณกรรมมุขปาฐะ

เป็นวรรณกรรมที่เกิดจากการเล่าต่อกันมา หรือเปิดจากปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบกัน บางเรื่อง อาจจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง วรรณกรรมมุขปาฐะ บางครั้งเป็นเรื่องเล่าอธิบายเหตุการณ์ หรือสถานที่ โดยจะขอหยิบยกมาเป็นบางเรื่องดังนี้