null

กลุ่ม… ทอผ้าพร้าวหนุ่ม (บ้านพร้าวหนุ่ม)

null

กลุ่ม… เส้นฝ้ายลายปัก (บ้านห้วยไห)

null

กลุ่ม.. แจ่มแจ่ม (บ้านสองธาร)

แผนที่มรดกวัฒนธรรม